Algemene Voorwaarden

-Algemeen-

Bij onderling akkoord primeren onze algemene voorwaarden steeds boven de aankoopvoorwaarden van de klant.

-Offertes-

Onze offertes blijven gedurende twee weken na aflevering van deze aan de klant gelden. Nadien zal er een herberekening gebeuren.

Op de offerte staat steeds te lezen voor hoeveel personen deze werd berekend. Voor bijkomende personen dient er te worden bijbetaald, zoals vermeld in de offerte.

De gewenste datum van de klant is pas geldig vanaf betaling van het voorschot en bevestiging vanuit de frietbus.

-Boekingen-

Boekingen gebeuren nooit telefonisch, maar worden steeds schriftelijk bevestigd langs mail of messenger.

Na akkoord wordt er steeds gevraagd een voorschot van minimaal €150 te betalen. Dit bedrag ligt hoger indien op voorhand afgesproken. Pas na betaling van het voorschot, wordt de boeking vastgezet in de agenda.

-Praktisch-

Het correcte aantal personen krijgen we graag ten laatste twee weken voor het event doorgegeven.

Bij boekingen dient de klant steeds stroom en voldoende plaats voor de bus te voorzien.

De afmetingen van de bus zijn 6m x 3m x 3m. (LxBxH)

Bij onvoldoende doorgang of plaats, kan het event niet door gaan.

-Betaling-

Pas na betaling van het voorschot, staat de boeking vast.

De betaling van het restbedrag dient gedurende het event contant te worden afgerekend.

Indien er op voorhand wordt afgesproken een betaling met factuur achteraf toe te staan, dient de factuur binnen de vastgelegde termijn van twee weken te worden betaald. 

Indien het bedrag niet binnen de vastgelegde termijn wordt voldaan, zal het totaalbedrag zonder herinnering, aanmaning of ingebrekestelling worden verhoogd met 1% per maand. Daarnaast komt er ook een schadebeding van  10% van het factuurbedrag, met een minimum aan €65 bij. In geval van niet tijdige betaling worden alle betaalverplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

-Geschillen-

Onze opdrachten worden steeds met alle mogelijke zorg uitgevoerd. Echter kan overmacht de bovenhand nemen en ervoor zorgen dat we niet tijdig ons werk kunnen uitvoeren. Dit is onvoldoende reden voor het vragen naar een schadevergoeding.

Indien er bezwaar is tegen onze factuur, dient dit binnen de vijf dagen na factuurdatum langs schriftelijke weg te worden gemeld.

Indien er door de klant schade wordt berokkend aan de foodtruck of het bijbehorende materiaal, zal hier een vergoeding voor worden geëist. 

Bij schade aan ondergrond, beplanting, omheiningen, gebouwen en voertuigen door plaatsing van de frietbus op eigendom van de klant of derden, kan deze niet worden verhaald op ons. Nog zakelijk nog persoonlijk.

Mocht er schade zijn bij de klant, waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld, kan de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het facturatie bedrag van de opdracht.

Ieder geschil is onderworpen aan de Belgische wet en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.